Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ uputilo je odjelima društvenih djelatnosti jedinica lokalne samouprave i osnovnim školama na području HNŽ obavijest o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u školskoj 2021./2022. godini.

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS). Druga faza ovog projekta se provodi u suradnji sa domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 03/21), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 03/21), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

Danas je u salonu općine Stolac održana javna prezentacija i rasprava na Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 godine. Ecoplan d.o.o. Mostar je nositelj izrade plana, dok je nositelj pripreme općinska Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu.

Na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K (N. novine br.4/19 i br.5/19),  članka 23. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, i čl.5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020.godine, a u svezi provedbe postupka  izbora kandidata prijavljenih na Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-076-1/21od 09.02.2021.g., javno objavljenoga dana 09.02.2021.g., ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, donosi

                 R J E Š E NJ E

             o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

I. U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-076-1/21 od 09.02.2021.g., javno objavljenoga dana 09.02.2021.g., imenuju se:

-Daniel Babić, dipl.iur.,

-Danijel Komšo, dipl.iur., i

-Cvija Perić, dipl.iur.

II. Zadatci povjerenstva iz tč.I. ovoga rješenja su:

1.Održati prvu sjednicu najkasnije 8 dana od dana imenovanja po ovome rješenju, te na istoj izabrati predsjedavajućeg povjerenstva, usvojiti Poslovnik o svome radu, te utvrditi blagovremene i neblagovremene prijave kandidata koji su se prijavili na javni oglas.

2.Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se utvrđuju na sjednici iz tč.II.1. ovoga rješenja, a kandidati kojima su ocjenjene takve prijave sa pojedinačnim ili većim nedostatkom- zapisnički će se označiti takvima, te isti kandidati pismeno obavijestiti od strane povjerenstva o takvim činjenicama.

3.Za slučaj da kandidati utvrđeni zapisnički sa potpunom, urednom i blagovremenom prijavom i ispunjavaju uvjete postavljene javnim oglasom, po priloženim dokazima uz svoju prijavu- pristupiti u daljnjem organiziranju usmenoga i pismenoga ispita svih kandidata ove kategorije, na način pisanoga poziva prema ovoj kategoriji kandidata.

                                               

III. Kandidati iz tč.II.3. ovoga rješenja, će se pozvati od povjerenstva, pismenim pozivom, na pismeni i usmeni dio ispita, koji će se održati istoga dana. U pozivu će se naznačiti: mjesto i vrijeme polaganja oba ispita, te posljedice nepristupanja ispitu-ima.

  1. Poziv iz prednje točke mora biti dostavljen kandidatu najkasnije 5 dana prije dana zakazanih ispita, na adresu kandidata iz prijave i na njegovu mail adresu.
  2. Usmeni i pismeni ispit se provodi na način propisan u čl.13. i čl.15. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K i po odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020.godine.
  3. U listi uspješnih kandidata se utvrđuje rang Lista kandidata, sa ocjenama iz usmenog i pismenog dijela ispita, pojedinačno za svakoga kandidata iz usmenog i pismenog dijela- te zbrojno.

Povjerenstvo dostavlja poslodavcu uz Listu uspješnih kandidata i Izvješće o provedenom postupku, potpisano od svih članova povjerenstva.

 

VII. Zapisnike i tehnički dio posla povjerenstva, voditi će tajnik povjerenstva, koji će se imenovati posebnim rješenjem poslodavca.

 

VIII. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici općine Stolac i oglasnoj ploči Općine Stolac i Centra za socijalni rad Stolac- najdalje u roku tri dana po dana donošenja.

Obrazloženje

 

Uvidom u prijave kandidata prijavljenih na Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac,broj: 05-566-1/20  od 09.02.2021.g., javno objavljenoga dana 09.02.2021.g., propisano je, da se Javni oglas u daljnjem provodi putem Povjerenstva poslodavca i na način propisan  na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K (N.novine br.4/19 i br.5/19),  članka 23. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, i čl.5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020. godine.

 

Slijedom prednjih odredbi,  doneseno rješenje kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Nezadovoljna strana iz ovoga rješenja, može izjaviti žalbu na ovo rješenje, u roku od 15 dana, a prijavljeni kandidati na javni oglas prigovor u roku od 5 dana , od dana objave  istoga na web stranici općine Stolac i oglasnoj ploči Općine Stolac i Centra za socijalni rad Stolac- poslodavcu Centar za socijalni rad Stolac.

 

Dostavljeno:

  1. Imenovanim
  2. Web stranici općine Stolac
  3. Oglasna ploča Općine Stolac i CSR Stolac,
  4. Spis Javnoga oglasa,
  5. Arhivu CSR Stolac

                                                                                                           

Ravnatelj

Centra za socijalni rad Stolac :

Ivan Perić, dipl.iur, v.r.

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 urađen od strane Eco plan d.o.o. Mostar.