Ured Načelnika, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 

- vrši prijem i surađuje sa predstavnicima pravnih osoba i međunarodnih organizacija,

- koordinira rad između svih Službi,

- priprema plan prijema stranaka kod Načelnika općine,

- priprema i plasira informacije iz djelokruga rada općinskih organa uprave,

- suradnja sa novinarima i urednicima dnevnih listova i časopisa, kao i elektronskih medija,

- priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata za Načelnika općine,

- analizira i priprema zaključke i izvješća za Načelnika općine,

- izvršava protokolarne obveze za Načelnika općine,

- vrši i druge poslove po nalogu Načelnika općine.