Stručna služba Općinskog vijeća, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- stručna obrada i kontrola primljenih materijala od predlagača,

- praćenje i izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizlaze iz zaključaka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- priprema i obrada prijedloga vijećnika, inicijativa građana i nevladinih organizacija,

- koordinacija rada na pripremi odgovora na pitanja vijećnika,

- izradu prečišćenih tekstova odluka i drugih propisa i akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća,

- priprema nacrta općih i pojedinačnih propisa i akata čiji su predlagači vijećnici i radna tijela Općinskog vijeća,

- pripremanje i tiskanje Službenog glasnika Općine Stolac i drugih tiskanih materijala za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- poslove informiranja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- poslove na osiguranju interne komunikacije i suradnje između Općinskog vijeća i Službi za upravu,

- druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove u provođenju politike Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.