Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu, u okviru svojih nadležnosti, kroz Odsjek za opću upravu, Odsjek za civilnu zaštitu i Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu obavlja sljedeće poslove:

 

 

Odsjek za opću upravu

 

    prima zahtjeve građana upućene svim službama jedinstvenog organa uprave,

    izdaje odgovarajuće obrasce-zahtjeve,

    izdaje potvrde ili uvjerenja iz odgovarajućih službenih evidencija,

    dostavlja predmete i akte u rad nadležnim službama i organima za

    rješavanje (dostavljanje predmeta i akata u rad nadležnim službama i organima za rješavanje vrši se putem internih dostavnih knjiga),

    razvodi predmete i akte,(vrši se kroz interne dostavne knjige),

    vodi rokovnik predmeta i akata,(Zakon o upravnom postupku),

    otprema poštu,(vrši se putem odgovarajućih knjiga za poštu i knjige za kurire),

    stavlja predmete i akte u arhivu i osigurava njihovo čuvanje,(predmeti i akti se stavljaju u arhivu u skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Naputkom za njeno izvršenje i Zakon o arhivskoj djelatnosti),

 

    izdaje prijepise dokumenta iz arhive po zahtjevima fizičkih i pravnih lica,

    vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa,

    vrši ovjeru potpisa na terenu na području Općine po zahtjevima pravnih i fizičkih lica,

    vrši upis, promjene i ispravke u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih,

    izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga,

    prima zahtjeve za sklapanje brakova,

    vrši sklapanje brakova,

    sačinjava izvještaje o vjenčanju,

    obavlja personalne poslove i poslove iz radnih odnosa za uposlene djelatnike,

    izdaje uvjerenja iz službene evidencije uposlenika općine,

    obavlja druge opće i tehničke poslove neophodne za rad općinskih službi,

    obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Načelnik općine.

 

Odsjek za civilnu zaštitu:

 

    organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi ,materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

    izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,

        priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,

        prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređivanje organiziranja i osposobljavanja Službe,

        organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

        organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite i vatrogasne jedinice u Općini,

        vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

        vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,

        obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,

        obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,

        ostvaruje suradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,

        ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,

        obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine, te surađuje sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo , Federalnom upravom za civilnu zaštitu ,kao i sa Vojskom FBIH; Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti na spašavanju i zaštiti,

        obavlja sve poslove koji se odnose na organiziranje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,

        priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,

        vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe,

        obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Načelnik općine.

 

Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu:

 

    prati i izvršava zakone iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

    pokretanje, vođenje i okončanje upravnog postupka po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti, a u predmetima osobne i obiteljske invalidnine ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,

    rješavanje ostalih zahtjeva korisnika prava stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, pravima demobilisanih branitelja, pravima osoba zaslužnih u domovinskom ratu i drugim pitanjima iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

    pružanje pravne pomoći iz gore navedenih oblasti,

    praćenje, usklađivanje, obračun i isplata redovnih mjesečnih primanja korisnika prava,

    priprema predmete za Komisiju za ocjenu stupnja vojnog invaliditeta,

    ustrojava i vodi službenu evidenciju stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,

    priprema i izrađuje materijale, informacije, mjesečna, godišnja i periodična izvješća iz djelokruga svog rada,

    vrši poslove u svezi zdravstvene zaštite korisnika prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

    obavlja i druge poslove i zadatke iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite koje mu odredi Načelnik općine.