Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 

- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,

- provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,

- provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom, arondacijom, komasacijom, uzurpacijom nekretnina,

- razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,

- rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,

- priprema prijedloga općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za općinskog načelnika,

- vrši poslove parcelacije zemljišta, premjeravanje i utvrđivanje premjera na zemljištu, te vrši njihovu tehničku obradu,

- vrši promjene u katastarskim knjigama,

- izdaje uvjerenja iz katastarskih knjiga,

- vrši poslove u vještačenja po pozivu suda,

- vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja,

- vrši poslove u vezi sa povratom napuštenih nekretnina u svojini građana, u skladu sa Zakonom o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana,

- vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i općinski Načelnik.