Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 

- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,

- sprovodi utvrđenu politiku općine,

- vrši statističko i analitičko praćenje stanja i kretanja o oblasti za koju je osnovana,

- rješava u upravnim stvarima,

- vrši pripremu i ostvarivanje programa gradnje,

- provodi nadzor nad izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata

- vrši poslove vezane za problematiku zaštite čovjekove okoline,

- vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za korištenje gradskog i građevinskog zemljišta,

- vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata,

- vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i općinski Načelnik.