Služba za gospodarstvo i inspekcije u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:- izvršava Zakone, druge propise i opće akte u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti gospodarstva,

 

- Vrši upravno-pravne poslove u okviru Službe,

- Vrši poslove za registraciju i vodi registar samostalnih obrtnika,

- Vodi evidencije i prati poljoprivredu proizvodnju,

- Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja gospodarskom infrastrukturom nad kojom pravo raspolaganja ima Općina,

- Vrši sve stručne i administrativne poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

- obavlja inspekcijske poslove stavljene u nadležnost Općine,

- izvršava Zakone, druge propise iz oblasti tržišne, ugostiteljske, komunalne, sanitarne i građevinske inspekcije,

- rješava u upravnim stvarima po službenoj dužnosti ili zahtjevu stranke iz oblasti za koje su obrazovani,

- prati stanje i poduzima mjere za rješavanje problema iz oblasti inspekcija

- surađuje sa inspekcijama viših razina vlasti,

- obavlja i druge poslove u nadležnosti inspekcija,

- vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i općinski Načelnik.