Služba za financije i proračun, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 

- izvršava Zakone, druge propise i opće akte u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti financija,

- Izrađuje nacrt proračuna i radi na njegovoj realizaciji,

- priprema prijedloge normativnih akata iz oblasti financija,

- Vrši poslove u vezi sa izvršenjem proračuna Općine, kao i sve druge poslove u vezi sa proračunom Općine,

- Vrši sve stručne i administrativne poslove iz oblasti za koju je obrazovana,

- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Načelnik općine.