Poštovani budući suradnici, ukoliko još niste pronašli pogodnu lokaciju za svoje proizvodne pogone, razmotrite mogućnost da vaš izbor bude Gosopdarsko - poslovna zona Hodovo


 

O NAMA

Gospodarsko poslovna – poslovna zona „Hodovo“ nalazi se sjeverno od Stoca, odnosno uz magistralnu prometnicu Neum - Stolac - Mostar. lzravno je prometno povezana s važnim putnim pravcima: prometni pravac Neum - Mostar, putni pravcima prema Dubrovniku i Herceg Novom te Sarajevu. U prilog zoni ide blizina zračne luke u Mostaru koja je udaljena 15 km, željeznička stanica koja je udaljena oko 20 km, granični prijelaz sa RH udaljen je oko 30 km, luka Ploče od navedene zone udaljena je oko 50 km, dok je planirani autoput na koridoru 5c udaljen 5 km.

Površina zone iznosi 127,55 ha, a namjenjena je za gradnju fotonaponskih elektrana i gradnju gospodarsko - poslovnih objekata za malo i srednje poduzetništvo. Površine parcela se protežu u rasponu od 4000 — 20000 m2.

ABOUT US

The business zone "Hodovo" is situated north of Stolac, along the highway Neum - Stolac - Mostar. It is directly connected to the important traffic routes: traffic route Neum - Mostar, traffic routes towards Dubrovnik and Herceg Novi, as well as Sarajevo. Other advantages of the Zone are the proximity of Mostar Airport, which is only 15 km away, a railway station, which is only 20 km away, a border crossing with the Republic of Croatia, which is 30 km away, Ploce Port, which is 50 km away, and the planned freeway on the "5c Corridor", which is only 5 km away.

The Zone covers an area of 127.55 ha and is established for the purpose of building photovoltaic power plants and commercial buildings for small and medium entrepreneurship. The parcels range between 4000 and 20 000 m2.

Poštovani poduzetnici i potencijalni ulagači,

zadovoljstvo mi je predstaviti vam Gospodarsko-poslovnu zonu „Hodovo” zonu proizvodne i poslovne namjene. U želji da potakne gospodarski razvoj lokalnog područja Općina Stolac je donijela Odluku o izgradnji gospodarsko - poslovne zone „Hodovo". Projekt izgradnje poslovne zone „Hodovo" započet je kao jedan od glavnih pokretača gospodarskog oporavka i razvoja lokalnog područja.  Realizacijom projekta se planiraju izravno i neizravno ostvariti strateški ciljevi Općine u pogledu poticanja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenja investicija te povećanje zapošljavanja, posebice lokalnog stanovništva.

Dear entrepreneurs and potential

investors,

It is my pleasure to present to You the business zone "Hodovo", the zone established for the purposes of production and enterprise. Aiming to encourage economic development of the local area, the Municipality of Stolac has made the decision to establish the Zone. The project started as one of the main building blocks of economic recovery and development of the local area. Realization of the project aims to fulfil the strategic goals of the Municipality in terms of enterprise stimulation, creation of prerequisites for drawing investments, as well as increase in employment, especially of the local inhabitants.

Vizija / Vision

Gospodarsko - poslovna zona "Hodovo" mjesto je poslovne izvrsnosti, inovacija i razvoja te kao poticaj širenju znanja, pozitivnih gospodarskih i društvenih vrijednosti

The commercial zone "Hodovo" is a place of business excellence, innovation and development, and serves to encourage knowledge, as well as positive social  and economic values.

Misija / Mission

Pružiti zaokruženu potporu ulagačima i njihovom nastojanju da ostvare vlastiti poslovni poduhvat unutar gospodarsko - poslovne zone na području Općine Stolac, te stvoriti mjesto koje će biti temelj budućeg gospodarskog razvoja Općine kao cjeline.

The mission of the Zone is to provide full support to the investors and their efforts to realize their own business venture within a Zone situated in the which is to be the basis for future economic development of the Municipality.

Strateški smještaj na raskrižju putova

128ha
Površina
20
Investitora
25
Solarnih elektrana
100
Zaposlenih
cijena 3,00KM/m2
za građevinsko zemljište
Financijske i administrativne pogodnosti
 • Izuzetno povoljna cijena zemljišta
 • Trajno vlasništvo nad parcelom
 • Komunalna naknada se ne plaća za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obaveze za plaćanje iste
 • Rok za ishođenje potrebnih odobrenja za početak izgradnje objekta je 60 dana
price 3,00KM/m2
for building land or the parcels
Financial and administrative advantages
 • extremely convenient land costs
 • permanent ownership of the parcel
 • free of communal charges for the first two years
 • the period necessary for issuing all the required permits for the commencement of building is 60 days
naknada0,58 KM/m2
za uređenje zemljišta
Infrastrukturna opremljenost zone
 • Energetska infrastruktura (trafostanica, javna rasvjeta, električni i dr. priključci)
 • Komunalna infrastruktura (vodoopskrba iz regionalnog vodovoda)
 • Prometna infrastruktura (pristupne ceste, ceste u zoni, telefonski i dr. priključci)
 • ....
charge0,58 KM/m2
adjustment of building land
facilities
 • Energetic infrastructure (substation, street light, electric and other connections)
 • Communal infrastructure (water line installations)
 • Traffic infrastructure (access roads, roads within the Zone, telephone and other connections)
 • ....
renta 1,10 KM/m2
za pogodnosti zemljišta
Infrastrukturne pogodnosti zone
 • Pristup parcelama gospodarsko-poslovne zone sa javno-prometne površine
 • Sve parcele nalaze se neposredno uz magistralni pravac Stolac-Mostar
 • Veličina parcele se prilagođava potrebama investitora
 • ....
charge 1,10 KM/m2
building land facilities (annuity)
infrastructure advantages
 • easy access to the parcels from highway
 • all parcels are set immediately next to the highway Stolac - Mostar
 • adaptation of parcel size to investor’s needs
 • ....