Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Objavljena ispravka teksta natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi gradnje fotonaponskih elektrana

 

Temeljem čl. 45 stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu FBIH («Sl. Novine FBIH» 25/03), članak 7. i 23. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/04,03/09,02/11,03/11), Odluke o visini prosječne konačne građevne cijene m² korisne stambene površine na području Općine Stolac («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/11),

 

Odluke o visini naknade za uređenje građevnog zemljišta (“Službeno glasilo općine Stolac”, broj:01/04, 03/11),Odluke o utvrđivanju zona građevnog zemljišta na području Općine Stolac („Službeno glasilo općine Stolac“, br.01/04, 02/11), Načelnik općine Stolac, dana 30.05.2011. god., o b j a v lj u j e

 

ISPRAVKU TEKSTA NATJEČAJA

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja

I

U Natječaju za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja, broj: 01/1-422/11 od 27.05.2011. godine objavljenim u dnevnim novinama „Večernji list“ od 28.05.2011. godine, u poglavlju IV- Podnošenje prijava, mijenjaju se stavci 3., 4., i 5. i sada glase:

- Krajnji rok za podnošenje prijava je 14.06.2011. godine do 12,00 sati.

- Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

- Prodaja zemljišta izvršit će se dana 14.06. 2011. godine, u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

II

Ostali tekst Natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja, broj: 01/1-422/11 od 27.05.2011. godine objavljenim u dnevnim novinama „Večernji list“ od 28.05.2011. godine ostaje nepromjenjen.

Broj: 01/1-422/11

Datum: 30.05.2011. godine.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.