Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Objavljen natječaj za dodjelu građevinskog zemljišta radi gradnje u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo

Temeljem čl. 45 stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH («Sl. Novine F BiH» 25/03), članak 7. i 23. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/04,03/09,02/11,03/11), Odluke o visini naknade za uređenje građevnog zemljišta (“Službeno glasilo općine Stolac”, broj:01/04, 03/11), Odluke o utvrđivanju zona građevnog zemljišta na području Općine Stolac („Službeno glasilo općine Stolac“, br.01/04, 02/11),

Odluke o utvrđivanju visine naknade za uređenje zemljišta u granicama Regulacijskoga plana Gospodarsko poslovne zone Hodovo u Stocu („Službeno glasilo općine Stolac“, br.02/11), i Odluke o donošenju i provođenju Regulacijskog plana Gospodarsko poslovne zone Hodovo u Stocu, Načelnik općine Stolac, dana 23.05.2011. godine, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja u „Gospodarsko - poslovnoj zoni Hodovo“ u Stocu

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, koje se nalazi u „Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo“ u Stocu, na korištenje a radi izgradnje gospodarsko poslovnih objekata, u skladu sa Regulacijskim planom „Gospodarsko-poslovne zone Hodovo“ u Stocu za vremenski period 2011. - 2016. godine, označenog kao:

Red. broj

k.č. broj- K.O.

Površina m2

1.

991/15 (novi broj:1/23) Pješivac

6.452

2.

991/14 (novi broj: 1/22) Pješivac

5.085

3.

991/13 (novi broj: 1/21) Pješivac

5.084

4.

991/12 (novi broj: 1/20) Pješivac

5.086

5.

991/10 (novi broj: 1/18) Pješivac

5.997

6.

991/9 (novi broj: 1/17) Pješivac

5.086

7.

991/8 (novi broj: 1/16) Pješivac

5.086

8.

991/7 (novi broj: 1/15) Pješivac

5.086

9.

991/6 (novi broj: 1/14) Pješivac

5.472

10.

991/5 (novi broj: 1/13) Pješivac; 827/44 Trijebanj

5.085

11.

991/4 (novi broj: 1/12) Pješivac; 827/43 Trijebanj

5.086

12.

991/3 (novi broj: 1/11) Pješivac; 827/42 Trijebanj

5.085

13.

827/41 Trijebanj

4.990

14.

827/40 Trijebanj

5.059

15.

827/39 Trijebanj

5.058

16.

991/2 (novi broj: 1/10) Pješivac; 827/38 Trijebanj

5.058

17.

827/37 Trijebanj

5.644

18.

827/36 Trijebanj

5.497

19.

827/35 Trijebanj

5.497

20.

827/34 Trijebanj

5.497

21.

806/20 Hodovo; 991/20 (novi broj: 69/5) Pješivac

5.575

22.

991/19 (novi broj: 69/4) Pješivac

5.576

23.

806/19 Hodovo

7.138

24.

806/18 Hodovo

4.277

25.

806/17 Hodovo

4.228

26.

806/16 Hodovo; 991/18 (novi broj: 69/3) Pješivac

4.977

27.

806/15 Hodovo; 991/17 (novi broj: 69/2) Pješivac

4.762

28.

806/14 Hodovo

4.281

29.

806/13 Hodovo

4.230

30.

806/12 Hodovo

4.979

31.

806/11 Hodovo

5.188

32.

806/10 Hodovo

4.278

33.

806/9 Hodovo

4.179

34.

806/8 Hodovo

4.978

35.

806/7 Hodovo

5.672

36.

806/6 Hodovo

4.954

37.

806/5 Hodovo

5.918

Upisane u zk.ul.br. 12 K.O. Hodovo, zk.ul.br. 3. K.O. Trijebanj i zk.ul.br. 3. K.O. Pješivac, kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela.

NAMJENA OBJEKATA: gospodarsko poslovna;

KARAKTER OBJEKATA: trajni;

SADRŽAJ: Industrijski pogoni, servisi, obrtnička proizvodnja i slično, sadržaji koji često zahtjevaju veće površine kao i dopremanje ili otpremanje većih količina sirovina i robe.

Uz ove sadržaje mogu se graditi i odgovarajući prateći (poslovni, prodajni, ugostiteljski i sl.) sadržaji koji ih upotpunjuju;

POGODNOSTI:

· Visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za gospodarsko-poslovne objekte u IV (četvrtoj) zoni ostalog građevnog zemljišta iznosi 0,58 KM/m2 korisne površine objekta;

· Visina nakande za pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) za gospodarsko-poslovne objekte u IV zoni ostalog građevnog zemljišta iznosi 1,10 KM/m2 korisne površine objekta;

· Početna cijena naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište za parcele u gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo u Stocu, iznosi 3,00 KM/m2 ;

· Pristup parcelama gospodarsko-poslovne zone Hodovo u Stocu je sa javno-prometne površine;

· Opskrba električnom energijom;

· Vodoopskrba iz regionalnog vodovoda;

· PTT;

· Za gospodarsko-poslovne objekte u IV (četvrtoj) zoni ostalog građevnog zemljišta (Gospodarsko-poslovna zona Hodovo u Stocu) komunalna naknada se ne plaća za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obveze za plaćanje iste;

· Sve parcele koje su predmet javnog natječaja nalaze se neposredno uz magistralni pravac Stolac-Mostar.

2. NAKNADA

· Početna cijena naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište za parcele od rednog broja 1. do rednog broja 37. iznosi 3,00 KM/m2

· Cijena naknade za pogodnosti grđevinskog zemljišta (renta) u IV zoni ostalog građevinskog zemljišta iznosi 1,10 KM/m2 korisne površine objekta.

· Iznos naknada za uređenje građevinskog zemljišta utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti.

3. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PONUDE

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da, prije podnošenja prijave za natječaj, izvrše uplatu depozita u iznosu 10% početne vrijednosti zemljišta za koje se prijavljuju. Depozit se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnice Stolac, sa naznakom: „uplata depozita po javnom natječaju, broj: 01/1-395/11“.

4. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac. Prijave uz dokaz o izvršenoj uplati predaju se na pisarni općine s naznakom, „Za Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta“ Gospodarsko poslovne zone Hodovo u Stocu.

- Krajnji rok za podnošenje prijava je 08.06.2011. godine do 12,00 sati.

- Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

- Prodaja zemljišta izvršit će se dana 08.06. 2011. godine, u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u Općini Stolac, a urbanističko-tehnički uvjeti za navedene lokacije mogu se pogledati u Službi graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zaključak o rezultatima natječaja povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima javnog natječaja u roku od 8 (osam) od dana zaključenja natječaja. Sudionici natječaja mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka rezultatima javnog natječaja izjaviti prigovor Općinskom vijeću Stolac. Povjerenstvo dostavlja zaključak o rezultatu javnog natječaja sa prigovorima sudonika, Općinskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta.

Općina Stolac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi bez obveze obrazlaganja i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicinma natječaja.

Broj: 01/1-395/11

Datum: 23.05.2011. godine.

Načelnik Općine:

Stjepan Bošković, dipl. ing.