Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Javni oglas za imenovanje članova školskih odbora/upravnog vijeća javnih ustanova kojima je osnivač Općina stolac

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima («Sl. glasnik BiH»br: 12/03) i članka 1., 5., 6. i 7. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je općina Stolac („Sl.glasnik općine Stolac“ broj: 1/12, 3/12 i 5/13), Načelnik općine Stolac, raspisuje

 

 

Javni oglas za imenovanje članova školskih odbora/upravnog vijeća javnih ustanova kojima je osnivač Općina Stolac


I- Raspisuje se javni oglas za imenovanje članova školskih odbora/upravnog vijeća javnih ustanova kojima je osnivač Općina Stolac, i to:

1. Upravno vijeće Javne ustanove Dječiji vrtić Stolac:

- članovi iz reda osnivača - 2 (dva)

2. Školski odbor Osnovne škole Stolac:

- članovi iz reda osnivača - 3 (tri)

3. Školski odbor Osnovne škole Crnići:

- članovi iz reda osnivača - 3 (tri)

A) Opis pozicija članova školskih odbora/upravnog vijeća

Članovi školskog odbora i upravnog vijeća obavljaju poslove utvrđene Statutom Osnovne škole i Stautom dječijeg vrtića kao i poslove utvrđene posebnim propisima koji reguliraju oblast osnovnog i predškolskog obrazovanja.

B) Mandat članova

Članovi Upravnog vijeća biraju se na razdoblje od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

C) Opći uvjeti za imenovanje

Opći uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da su stariji od 18 godina,

da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Službene novine F BiH“ broj: 70/08),

da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandiduju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

da nisu osuđivani za kazneno djelo i gospodarski prijestup koji su nespojivi sa pozicijom za koju se kandidiraju,

da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

da nisu članovi upravnog/nadzornog odbora u više od dvije institucije.

D) Posebni uvjeti  za imenovanje

Posebni uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

VSS (VII) ili VŠS (VI),

3 godine radnog iskustva,

poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora u koji se kandidiraju,

uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

E) - Potrebni dokumenti

Uz Obrazac-1 kandidati su dužni priložiti (originalne ili ovjerene) dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

životopis, adresu i kon.telefon,

uvjerenje o državljanstvu,

izvod iz matične knjige rođenih,

ovjerenu kopiju diplome,

uvjerenje o radnom iskustvu,

Ovjerenu izjavu da ispunjava uvijete iz poglavlja C) točke 3. do 10. ovog oglasa

Za sudjelovanje na javnom oglasu podnosi se popunjen obrazac (obrazac-1) u koji se unose osobni podaci i podaci o ustanovi u koju se kandidira i upitnik (obrazac-2) u koji se unose podaci o poziciji za koju se kandidira, podaci o obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja u profesiji, radnome iskustvu i dodatnim sposobnostima.

Prednji obrasci su dostupni na web stranici općine Stolac-stolac.gov.ba, a može se dobiti i u Službi za opću upravu, braniteljsko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu.

F) Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Večernji List» . Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu «Večernji List» i «Službenim novinama F BiH«. Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti na adresu općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. sa naznakom: PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA/UPRAVNOG VIJEĆA.

U prijavi kandidati su dužni navesti na koju se poziciju kandidiraju, u koju ustanovu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Datum: 21.08.2018. god.

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.