Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Javni oglas za imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac

Na temelju čl.7.st.1.i st.2. Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH čl.16.i čl.17. Statuta centra za socijalni rad Stolac broj : 05-288/ 16 od 20.05. 2016.godine, Upravno vijeće centra za socijalni rad Stolac, na sjednici dana 29.03. 2018.godine, raspisuje


 

JAVNI OGLAS

Raspisuje se javni oglas za imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac, na mandatni period od 4 godine.

Ravnatelj obnaša sljedeće poslove:

Organizira i vodi rad i poslovanje ustanove,predstavlja i zastupa ustanovu,poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima,upravnim i drugim nadležnim tijelima,te pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima,odgovara za zakonitost rada ustanove i odgovoran je za nju,izvršava odluke upravnog vijeća,odlučuje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz radnog odnosa uposlenika u centru;odlučuje u prvom stupnju o prijemu u radni odnos,rasporedu i prestanku radnog odnosa uposlenika Centra,priprema prijedlog Pravilnika o radu i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Centru;vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručni rad ustanove; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom koji su u funkciji zastupanja i predstavljanja Centra.


Kandidat treba ispunjavati opće zakonske uvjete, i posebne uvjete:

1.da je stariji od 18 godina,

2.da nije otpuštenen iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

3.da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

4. da nije na funkciji u političkoj stranci

5.visoka školska sprema(VII.stupanj)-socijalnog, pedagoško-psihološkog ili pravnog smjera,

6.najmanje pet godina radnoga iskustva u struci.


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze:

Ovjeren preslik osobne iskaznice;Ljekarsko uvjerenje-original ili ovjeren preslik (samo u slučaju ako kandidat u vrijeme podnošenja prijave nije u radnom odnosu) ili dokaz da je kandidat u radnom odnosu u vrijeme podnošenja prijave;Uvjerenje-potvrda o radnom stažu u struci najmanje pet godina; Dokaz o stručnoj spremi-ovjeren preslik; Izjavu(potpisanu) o ispunjenju uvjeta pod 2. , 3. i 4.ovoga oglasa.


Mogućnost ponovnog imenovanja nakon prijema kandidata po ovom javnom oglasu, moguća je u granicama – maksimalno dva mandata za svaku imenovanu osobu.

Kandidati će biti intervjuirani, ocjenjeni i rangirani od strane ovlaštenog povjerenstva Upravnoga vijeća Centra za socijalni rad Stolac na oblasti : poznavanje propisa iz socijalne zaštite, sustav financiranja u ustanovama i rukovođenje ustanovama. Svaki kandidat je dužan pred povjerenstvom potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa prije intervjua, što je uvjetom za intervju pred povjerenstvom.


Rok podnošenja dokaza sa prijavom je 15 dana od dana posljednjeg oglašavanja ovoga oglasa, na adresu:

Centar za socijalni rad Stolac, ul.Banovinska bb,88360 Stolac, sa naznakom(PRIJAVA NA JAVNI OGLAS), ili osobno na protokol Centra, svakim radnim danom od 7,oo-15 sati.

 

Broj:05- 429/ 18

Dana: 29.03. 2018.g.