Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:6/17) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja


1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinske parcele, nekretnina u vlasništvu Općine Stolac pobliže označenih kao: k.č. br. 1417/197, (novi broj:1006/150) površine 4.527 m², k.č. br. 1417/201, (novi broj:1006/152) površine 39 m² i k.č. br. 1417/202, (novi broj:1006/153) površine 1.210 m² sve K.O. Crnići, upisana u zk ulošku broj:1047 i 1115), ukupne površine 5.776 m² po početnoj cijeni od 35.000,00 KM za gradnju sportsko rekreacijskih sadržaja. Predmetne nekretnine nalaze se u području Bobanovo, Crnići općina Stolac .


2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

- za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

- za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-355/18“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.


3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u

Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26.03.2018. godine do 13 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 26.03.2018. godine u 13,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.


Broj: 01/1-355 /18

Datum: 09.03.2018. godine


NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.