Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Javni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem licitacije prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

Na temelju članka 2. i 4. Odluke o prodaji motornog vozila («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 05/17), Načelnik općine Stolac, objavljuje


J A V N I   O G L A S

 


O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA


 

I

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Stolac i to: Volkswagen T5-Transporter 1.9 TDI

-          registarska oznaka: 784-E-491, neregistriran -          godina proizvodnje: 2004

-          vrsta motora: dizel                                           -          broj motora: AXB069218

-          broj šasije: WV2 ZZZ7HZ5H056517 -          snaga motora u KW: 77

-          boja: CRVENA                                                  -          stanje vozila: neispravno

Početna cijena vozila: 4.496,00 KM.


II

Prodaja službenog motornog vozila iz točke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.


III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti od 500 (petsto) KM na žiro račun općine Stolac, broj 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Zagrebačke banke d.d. Mostar, s naznakom "depozit za prodaju motornog vozila".

Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.


IV

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju službenog vozila“, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili osobno na protokolu Ureda načelnika Općine Stolac primaju se do 22.01.2018. godine do 12:00 sati na adresu: Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac..

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 22.01.2018. godine u 12:15 sati u zgradi Općine Stolac, Kralja Tomislava bb.

Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.


V

Pismena ponuda treba da sadrži slijedeće:

-          podaci za fizičku osobu: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj tel. i preslika osobne iskaznice.

-          podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,

-          iznos ponude izražene u KM,

-          dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice,

-          ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke 1. ovog oglasa.


VI

Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati svakim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, na parkingu Općine Stolac, ulica Kralja Tomislava bb.


VII

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.

Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se pojave dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata službe protokola.

Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.


VIII

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na žiro račun općine Stolac, broj 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Zagrebačke banke d.d. Mostar, u svrhu kupovina vozila.

Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.

Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.

Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.


IX

Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Stolac.


Broj: 01/1-27/18

Datum: 10.01.2018.godine.


NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.