Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Stolac

Na temelju članka 7. i članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema državnih službenika u Službe za upravu općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj 01/12), na zahtjev Načelnika općine Stolac, Povjerenstvo za prijem državnih službenika, o b j a v lj u j e


 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Stolac

I

Objavljuje se javni natječaj za  popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Stolac, i to:

1. Stručni suradnik za urbanizam i prostorno planiranje – 1 izvršitelj

2. Stručni suradnik za informiranje i odnose sa javnošću – 1 izvršitelj

3. Stručni suradnik za javne nabavke – 1 izvršitelj

Državni službenici za radna mjesta pod točkom 1. i 2. primaju se na neodređeno vrijeme a pod točkom 3. na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa funkcije izabranog dužnosnika.

II

1. Opis poslova: koordinira rad i sudjeluje na izradi prostorno-planske dokumentacije; prikuplja podatke i izraduje raspoloživu dokumentacijsku osnovu (postojece studije, analize i sl.); priprema urbanisticko-tehnicke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanistickih suglasnosti za gospodarske, infrastrukturne i druge objekte, kao i za objekte na podrucjima pokrivenih regulacijskim planovima i urbanističkim projektima; vrši pregled i provjeru projektne dokumentacije sa aspekta formalne i tehnicke ispravnosti sukladno odredbama Zakona o gradenju i drugim propisima, te daje ocjenu njene uskladenosi sa uvjetima iz urbanisticke saglasnosti; radi izvještaje, informacije i projektne zadatke iz oblasti prostornog uredenja; sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz oblasti urbanizma i gradenja; kontrolira podnesenu dokumentaciju u postupcima izdavanja urbanistickih saglasnosti, gradevinskih i upotrebnih dozvola, obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika službe za graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obvnove.

2. Opis poslova: prikuplja, obrađuje i putem medija plasira sve informacije iz nadležnosti Načelnika općine i Općinskog vijeća; koordinira s medijima i novinarima; planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Općine, reklamne i propagandne aktivnosti i materijale; izrađuje izvještaje, redovne i periodične informacije iz Ureda načelnika;obavlja u koordinaciji sa Predstojnikom ureda poslove organizacije protokolarnih aktivnosti Načelnika općine i predlaže mjere za unapređenje istih; šalje službene dopise po nalogu Predstojnika ureda kao i druge akte; vrši prevođenje akata sa stranih jezika na Hrvatski jezik i obratno; vrši svakodnevno, u saradnji sa općinskim službama, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske web-stranice; obavlja i druge poslove po nalogu Predstojnika ureda.

3. Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i druge propise vezane za postupak javne nabave; priprema prijedlog procedura za provođenje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama i njegovim podzakonskim aktima; u svojstvu stalnog člana sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave; obavlja stručne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, izrađuje prijedloge Odluka oprovođenju postupka javne nabave, kao i rješenja za imenovanje povjerenstva koje provodi postupak; priprema svu potrebnu dokumentaciju u postupku javne nabave; priprema ugovore koji će sezaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem poslije provođenja postupka javne nabave; po potrebi kontaktira Agenciju za javne nabave BIH; priprema objave vezane za postupak javne nabave; brine se za uredno objavljivanje oglasa itd. o javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH i dnevnom tisku; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika službe za financije i proračun.

III

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

Pozicija 1.: VSS – VII/1 stupanj, građevinski fakultet, položen strucni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, jedna (1) godina radnog staža.

Pozicija 2.: VSS – VII/1 stupanj, Filozovski fakultet-dipl.novinar, položen strucni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, jedna (1) godina radnog staža.

Pozicija 3.: VSS – VII/1 stupanj, pravni ili ekonomski fakultet, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, jedna (1) godina radnog staža.

IV

Svi kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Rodni list,

3. Fakultetsku diplomu,

4. Uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,

6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika-samo za poziciju pod 2.

7. Uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja,

8. Izjavu da da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

9. Izjavu da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Prijavu na natječaj sa traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnim novinama na pisarnu općine Stolac ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Općina Stolac, Povjerenstvo za prijem državnih službenika, Ul. Kralja Tomislava b.b., sa naznakom: javni natječaj za za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Stolac.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1-_______12

Datum: 10.04.2012.godine.

Predsjednik Povjerenstva

Daniel Babić, dipl.iur